نمایشگاه نوشت افزار و تجهیزات مهندسی
حضور فعال شرکت صنعتی قلم خودکار صفا در پنجمین نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی 
"اندیشه صفا ایران خودکفا"
منبع : نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و تجهیزات مهندسی      1397/8/12 17:35